Ochrana osobných údajov


1. Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje, podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "GDPR"), je SZČO Nikola Balážová, so sídlom Opoj 361, 91932 Opoj, Slovensko, zapísaná v obchodnom registri  
 2. IČO: 5542773, DIČ: 1083638831 (ďalej len "prevádzkovateľ").
 3. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
  adresa: Opoj 361, 91932 Opoj
  e-mail:
  telefónne číslo: +421 949562394
 4. Osobnými údajmi sa rozumejú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.
 5. Prevádzkovateľ neurčil zodpovednú osobu na účely spracúvania osobných údajov.

2. Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré získal v súvislosti s vybavovaním Vašej objednávky, najmä
  - meno a priezvisko
  - e-mailová adresa
  - adresa
  - telefónne číslo
 2. Prevádzkovateľ spracúva Vaše identifikačné a kontaktné údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy a pre splnenie povinnosti podľa právnych predpisov.

3. Právny základ a účel spracúvania osobných údajov

 1. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je
  - plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
  - splnenie právnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR,1
  - Váš súhlas so spracúvaním na marketingové účely (najmä zasielanie informácií obchodnej povahy a newsleterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, ak ste taký súhlas udelili.
 2. Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je
  - vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné vybavenie objednávky (najmä meno a priezvisko, adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutným predpokladom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez ich poskytnutia nie je možné zmluvu uzatvoriť alebo ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
  - plnenie právnych povinností voči štátnym organom, bez ich poskytnutia nie je možné tento účel splniť,
  - zasielanie informácií obchodnej povahy a uskutočňovanie iných marketingových aktivít, bez ich poskytnutia nie je možné tento účel splniť.
 3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. Zo strany prevádzkovateľa môže dôjsť k profilovaniu, čo znamená monitorovanie správania návštevníkov webových stránok za účelom sledovania ich preferencií, aby ich mohol obchodník v budúcnosti osloviťs ponukou na mieru, ak ste s takým spracúvaním vyslovili súhlas.

4. Doba uchovávania údajov

 1. Prevádzkovateľ uschováva osobné údaje
  - počas doby nevyhnutnej k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom alebo s ním súvisiacich a na uplatnenie nárokov z týchto zmluvných vzťahov alebo s nimi súvisiacich,
  - počas obdobia, kým nie je odvolaný súhlas so spracúvaním osobných údajov, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracúvané výlučne na základe Vášho súhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže alebo inak zničí.

5. Príjemcovia osobných údajov

 1. Príjemcami osobných údajov sú najmä osoby
  - podieľajúce sa na dodaní tovaru/realizácii platieb na základe zmluvy,
  - zaisťujúce služby prevádzky e-shopu a ďalšie služby súvisiace s prevádzkou e-shopu,
  - prevádzkujúce marketingové služby.
 2. Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny (mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.2

6. Sprostredkovatelia

 1. Spracúvanie osobných údajov je uskutočňované prevádzkovateľom, avšak osobné údaje môžu v jeho mene spracúvať najmä títo sprostredkovatelia:

  - Global Payments s.r.o., organizačná zložka, so sídlom Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, IČO: 50 010 301, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 3016/B
  - Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 803/S
  - GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., so sídlom Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO: 36624942, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 9084/S
  - Zásielkovňa s. r. o., so sídlom Kopčianska 3338/82A 851 01 Bratislava, IČO: 48136999, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 105158/B
  - iné subjekty, ktoré sa na spracúvaní osobných údajov podieľajú.

7. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
  - právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  - právo na opravu podľa čl. 16 GDPR, právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR,
  - právo na vymazanie ("zabudnutie") osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
  - právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov podľa čl. 21 GDPR,
  - právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR a
  - právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov písomne alebo elektronicky prostredníctvom adresy alebo e-mailu uvedeného v Článku III. týchto zásad. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
 2. Ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

8. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené oprávnené osoby.

9. Spracúvanie údajov, ktoré sa uchovávajú automaticky ( "súbory Cookies")

Keď užívateľ navštívi webovú stránku spoločnosti, spoločnosť môže zo zariadenia užívateľa automaticky zbierať osobné údaje návštevníkov webovej stránky (nazývané "súbory Cookies"). Informácie uložené v súboroch Cookies môže server servisu spoločnosti prečítať pri opätovnom spojení s týmto počítačom. Využívaním stránky zadávate súhlas s umiestnením súborov Cookies v zariadení cieľového používateľa. Každý užívateľ má možnosť vypnúť súbory Cookies a vykonať príslušnú konfiguráciu prehliadača.

Súbory Cookies obsahujú okrem iného nasledujúce údaje:

 • verejnú IP adresu počítača, z ktorého bol odoslaný dotaz;
 • informácie o type operačného systému používateľa;
 • informácie o prehliadači používateľa;
 • navštevované stránky používateľa a dobu, ktorý na každej z nich strávi.

Súbory Cookies neobsahujú žiadne identifikačné údaje osoby navštevujúcej internetovú stránku ani ďalšie informácie zhromaždené od užívateľov.

Využitie súborov Cookies

Zhromaždené súbory Cookies spoločnosť uchováva maximálne jeden rok výhradne pre pomocné účely, ktoré slúžia na spravovanie internetovej stránky. Ich informácie sa sprístupňujú len osobám oprávneným spravovať stránku. Spoločnosť využíva súbory Cookies len na štatistické účely a na prispôsobenie obsahu a skladby internetovej stránky pre potreby užívateľov, ktorí ju navštevujú.

10. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára prevádzkovateľa potvrdzujete, že ste sa oboznámili s týmito zásadami ochrany osobných údajov.
 2. Označením príslušného políčka udeľujete súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely v podobe zasielania informácií obchodne povahy, newsletterov a iných obdobných správ.
 3. Tieto zásady sú platné od 01.06.2021